Definitioner

20i : Registreret virksomhed i England med registrerings nummer 09775671, adresse Hawthorn House, Southwell Road West, Mansfield, Nottinghamshire, NG21 0HJ, UK

Databehandling

InCloud gør eksklusivt brug af 20i digitale infrastruktur, til at levere servises til InClouds kunder. Alt data behandlet er derfor ud over denne aftale underlagt databehandleraftale for 20i, som kan findes på 20i.com. I skrivende stund er aftalen at finde her

InCloud behandler kun data, ud fra de instruktioner der måtte være givet af kunden, det er kundens ansvar at instruktioner til databehandling gives i overensstemmelse med EU lov, og at det ikke overtræder love og regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

 Når kundedata bliver behandlet af InCloud indvilger begge parter i at:

– InCloud er Databehandler af kundedata under GDPR
– Kunden er  Dataansvarlig af kundedata under GDPR

Fortrolighed

InCloud behandler al data fortroligt. InCloud vil til en hver tid bestræbe sig på at der ikke gives uautoriseret adgang til data, og forbeholder sig retten til at ændre alle indgået aftaler med kunden, for at imødekomme dette. I tilfælde hvor InCloud får indsigt i en given kundes data, vil denne information blive behandlet fortroligt, og ikke blive videregivet til 3. part ud over eventuelle underleverandører, med mindre det er påkrævet af dansk lov eller international lov.

Underleverandører

Kunden giver InCloud tilladelse til at anvende hvilken som helst underleverandører til at behandle kundens data, uden at få yderligere tilladelse hertil. InCloud vil begrænse underleverandøres adgang, til et absolut minimum hvor det stadig er muligt at levere en given service.   

Databrud notifikationer

InCloud vil notificere kunden, om et hvilke som helt databrug InCloud bliver vidende om. InCloud vil give besked, via den kontoindhavende emailadresse. Det er alene kundens ansvar at denne kontakt information er korrekt. InCloud vil inden for rigmelighed forsøge at identificere kilden til et givent brud og udbedre dette.

Kunden indvilger i at data bruds beskeder ikke vil inkludere usuccesfulde forsøg på databrud, eller aktiviteter der afværges af firewall eller netværk.   

Dataoverførsler

InCloud benytter eksklusivt 20i’s digitale infrastruktur til at gemme og behandle data. InCloud gemmer og behandler data i sikrede datacentre placeret inden for EEA ( European Economic Area ). Data kan blive overført og behandlet uden for EEA i lande hvor underleverandører håndterer deres egne data behandlinger. Kunden indvilger hermed i at deres data kan blive overført, gemt og behandlet uden for EEA. InCloud vil tage alle forbehold, der med rimelighed kan kræves af InCloud, for at data bliver behandlet sikkert, og i overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning.  

Sletning af data

InCloud lagre kun kunde data så længe det det er nødvendigt, for at udføre den funktion det oprindeligt var inhendtet til. Opsigelse af aftaler vil resultere i øjeblikkelig sletning af alt kunde data, forbundet til den givne aftale, med mindre andet er påkrevet ved lov. For kunde data arkiveret på diverse backup, vil InCloud sikkert isolere og beskytte data mod fremtidig behandling. Ved komplet terminering af alle aftaler for en given kunde, opretholder InCloud informationer om kunden 6 måneder efter endt aftale, herefter slettes alle informationer der henviser til kunden, så vidt det er muligt inden for dansk lov.  

Fraskrivelse af ansvar

InCloud kan under ingen omstændigheder, drages til ansvar for tab, som følge af kundens brug af InCloud hosting, eller som resultat af sletning af data i forbindelse med opsigelse af aftaler, underordnet om denne opsigelse kommer fra kunden eller fra InCloud.